Ban Lãnh Đạo 2Giám đốc: Luật sư Vũ Thanh Lâm
Sinh năm: 1972
Số thẻ luật sư: 10324
Thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà NộiPhó Giám đốc: Luật sư Trần Thị Lan Phương
Sinh năm: 1975
Số thẻ luật sư: 13733
Thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội