Dự án luật dự kiến thông qua và lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV

0
12

Công điện 805/CĐ-TTg của Thủ tướng ngày 11/9/2022 về tăng cường công tác xây dựng pháp luật; hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã đề cập tới một số vấn đề sau:

Về tăng cường công tác xây dựng pháp luật: Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật của Bộ, cơ quan ngang bộ, trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện, góp ý các dự án luật, đề nghị xây dựng luật theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội; thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; chấp hành nghiêm các nghị quyết của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật.

Về dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp: Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) khẩn trương tiếp thu ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các cơ quan liên quan để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ các dự án Luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, gồm: 

– Dự án Luật đất đai (sửa đổi);

– Dự án Luật đấu thầu (sửa đổi);

– Dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi);

– Dự án Luật giá (sửa đổi);

– Dự án Luật phòng thủ dân sự;

– Dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi);

– Dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

– Dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại một kỳ họp);

– Các dự án Luật khác (nếu có).

Về dự án Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ khẩn trương tiếp thu ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của các Đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các cơ quan liên quan, nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, gửi xin ý kiến Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, gồm:

– Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

– Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện;

– Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

– Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi);

– Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi);

– Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 là các dự án Luật quan trọng, có nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm, có phạm vi rộng, tác động lớn, được dư luận Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì các dự án Luật này và các bộ, cơ quan liên quan hết sức quan tâm, chỉ đạo việc hoàn thiện các dự án Luật, bảo đảm gửi hồ sơ dự án Luật đúng quy định; chủ động trao đổi, làm việc với các cơ quan của Quốc hội để tạo sự đồng thuận; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh, bảo đảm đúng Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here