Giải Quyết Tranh Chấp Tiền Tố Tụng

Giải Quyết Tranh Chấp Tiền Tố Tụng

  • Đánh giá toàn diện trong đó bao gồm các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp;
  • Tư vấn cho khách hàng các giải pháp để giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, nhanh chóng;
  • Đề xuất các phương án đàm phán cho khách hàng trên cơ sở xác định vị thế đàm phán của khách hàng; tham gia cùng khách hàng hoặc thay mặt khách hàng làm việc, đàm phán với bên thứ ba;
  • Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trong việc soạn thảo giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp.