Tổ Chức

Sơ đồ

Chủ sở hữu – Giám đốc

  • Phó Giám đốc
  • Phòng Hành chính;
  • Phòng Kế toán;
  • Luật sư chuyên ngành;
  • Quản lý Thành viên;