THÀNH VIÊN LÀ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC

Thành viên Là Doanh Nghiệp, Tổ Chức:

 • Thành viên bạc
 • Thành viên titan
 • Thành viên vàng
 • Thành viên kim cương

Quyền và Lợi ích của thành viên:

 • Thành viên bạc: Tư vấn
  pháp lý phát sinh, thành viên lựa chọn, quyết định;
 • Thành viên titan: Tư vấn
  pháp lý, tham gia đàm phán giải quyết các vấn đề pháp lý; tham gia tranh tụng
  sơ thẩm
 • Thành viên vàng: Tư
  vấn pháp lý, tham gia đàm phán giải quyết các vấn đề pháp lý; Tham gia tranh
  tụng đến cấp phúc thẩm
 • Thành viên kim cương:
  Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán giải quyết các vấn đề pháp lý; Tham gia tranh tụng các giai đoạn xét xử; tham gia xử
  lý giai đoạn thi hành án