Văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 07/2022

0
27

1. Mức lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng từ ngày 01/7/2022

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và thay thế Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

  • Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.
  • Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Tại Điều 3 quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

+ Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng; 22.500 đồng/giờ

+ Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng; 20.000 đồng/giờ

+ Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng; 17.500 đồng/giờ

+ Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng; 15.600 đồng/giờ

– Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

2. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó, quy định bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan.

Trong tiêu chuẩn trình độ đối với công chức kế toán, thuế, hải quan tại Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 18/7/2022 không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như so với quy định hiện nay.

Thay vào đó, chỉ yêu cầu các đối tượng công chức sau đây có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ, bao gồm: Kế toán viên cao cấp; Kế toán viên chính; Kế toán viên; Kiểm tra viên cao cấp thuế; Kiểm tra viên chính thuế; Kiểm tra viên thuế; Kiểm tra viên cao cấp hải quan; Kiểm tra viên chính hải quan; Kiểm tra viên hải quan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here