Biểu Phí Luật Sư Riêng Cho Thành Viên (Năm )

Quyền và Lợi ích của thành viên

  • Thành viên bạc: Tư vấn pháp lý phát sinh, thành viên lựa chọn, quyết định;
  • Thành viên titan: Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán giải quyết các vấn đề pháp lý; tham gia tranh tụng sơ thẩm
  • Thành viên vàng: Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán giải quyết các vấn đề pháp lý; Tham gia tranh tụng đến cấp phúc thẩm
  • Thành viên kim cương: Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán giải quyết các vấn đề pháp lý; Tham gia tranh tụng các giai đoạn xét xử; tham gia xử lý giai đoạn thi hành án

(Đơn vị tính:VNĐ)

STT THÀNH VIÊN HƯỞNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ MỨC PHÍ GHI CHÚ
Thành viên cá nhân, hộ gia đình (áp dụng đối các vụ việc giá trị nhỏ hơn 2 tỷ đồng hoặc thời gian giải quyết nhỏ hơn 1 tháng) Vụ việc có giá trị từ 2 tỷ đồng trở lên hoặc thời gian giải quyết từ 1 tháng trở lên áp dụng theo cơ chế thỏa thuận theo vụ việc cụ thể)
1  Thành viên bạc  2.500.000  Biểu phí tối thiểu,
2  Thành viên titan  5.000.000  Biểu phí tối thiểu,
3  Thành viên vàng  10.00.000  Biểu phí tối thiểu
4   Thành viên kim cương   30.000.000  Biểu phí tối thiểu
II Thành viên Doanh nghiêp, tổ chức (áp dụng đối các vụ việc giá trị nhỏ hơn 3 tỷ đồng hoặc thời gian giải quyết nhỏ hơn 1 tháng) Vụ việc có giá trị từ 3 tỷ đồng trở lên hoặc thời gian giải quyết từ 1 tháng trở lên áp dụng theo cơ chế thỏa thuận theo vụ việc cụ thể)
1  Thành viên bạc  5.000.000  Biểu phí tối thiểu,
2  Thành viên titan  10.000.000  Biểu phí tối thiểu,
3  Thành viên vàng 50.00.000  Biểu phí tối thiểu
4   Thành viên kim cương   100.000.000  Biểu phí tối thiểu