Đăng Ký Thành Viên

Thủ Tục Đăng Ký Thành Viên

BƯỚC 1: Tổ chức/cá nhân khai thông tin theo yêu cầu tại mục Đăng ký


BƯỚC 2: Tổ chức/cá nhân chuyển tiền Đăng ký thành viên theo mức phí quy định về Tài khoản của MLF;


BƯỚC 3: Tổ chức/cá nhân nhận thông tin xác nhận tư cách thành viên từ MLF