Tư Vấn Pháp Luật Thường Xuyên

Sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên của MLF, các khách hàng doanh nghiệp sẽ thực sự an tâm về sự tuân thủ pháp luật và giảm thiểu đáng kể các rủi ro pháp lý trong hoạt động của mình.

Dịch vụ tư vấn tư vấn thường xuyên của MLF bao gồm các nội dung sau đây:

  • Tư vấn rà soát, đánh giá tính pháp lý và đề xuất hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp;
  • Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống pháp lý và quản trị nội bộ của doanh nghiệp;
  • Đánh giá tính pháp lý và đưa ra các giải pháp đối với các giao dịch và các công việc phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát các hợp đồng/giấy tờ giao dịch;
  • Cập nhật, phân tích pháp luật và chính sách mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.