THÀNH VIÊN LÀ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC

Thành viên Là Doanh Nghiệp, Tổ Chức:

  • Thành viên bạc
  • Thành viên titan
  • Thành viên vàng
  • Thành viên kim cương

Quyền và Lợi ích của thành viên:

  • Thành viên bạc: Tư vấn pháp lý phát sinh, thành viên lựa chọn, quyết định;
  • Thành viên titan: Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán giải quyết các vấn đề pháp lý; tham gia tranh tụng sơ thẩm
  • Thành viên vàng: Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán giải quyết các vấn đề pháp lý; Tham gia tranh tụng đến cấp phúc thẩm
  • Thành viên kim cương: Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán giải quyết các vấn đề pháp lý; Tham gia tranh tụng các giai đoạn xét xử; tham gia xử lý giai đoạn thi hành án