Chứng Khoán & Thị Trường Vốn

Trên nền tảng hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm thực tế về thị trường chứng khoán trong và ngoài nước, các luật sư và chuyên gia của MLF sẽ đưa ra các giải pháp tư vấn một cách toàn diện và hiệu quả nhất cho khách hàng.

Các nội dung tư vấn cụ thể bao gồm:

  • Tư vấn pháp lý chung về chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn Việt Nam;
  • Tư vấn thành lập, tổ chức và hoạt động các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán;
  • Tư vấn tuân thủ pháp luật chứng khoán của các tổ chức niêm yết, công bố thông tin;
  • Tư vấn pháp lý về các hoạt động môi giới, bảo lãnh, đầu tư chứng khoán;
  • Tư vấn và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động chào bán, niêm yết, đăng ký, giao dịch chứng khoán, cầm cố chứng khoán;
  • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành riêng lẻ;
  • Tư vấn thương lượng, đàm phán, giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán;
  • Các tư vấn về chứng khoán và thị trường vốn khác.