Mua Bán & Sáp Nhập

Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp là phương thức tối ưu để các doanh nghiệp mở rộng quy mô, thị phần và chiếm lĩnh thị trường. Với bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật về doanh nghiệp, MLF sẽ tư vấn những giải pháp M&A một cách nhanh chóng, thuận tiện và đem lại hiệu quả cao nhất cho các bên liên quan.

MLF cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau đây:

  • Tư vấn trình tự, thủ tục để tiến hành một giao dịch mua bán, sáp nhập và các vấn đề pháp lý liên quan đến các trình tự, thủ tục này;
  • Thực hiện hoạt động thẩm định pháp lý (DD) đối với hoạt động của doanh nghiệp/tài sản là đối tượng mua bán, sáp nhập hoặc các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch mua bán sáp nhập;
  • Tư vấn định giá doanh nghiệp;
  • Soạn thảo, rà soát và/hoặc tham gia đàm phán các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán, sáp nhập (hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp);
  • Tư vấn về sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến giao dịch mua bán, sáp nhập trong và sau khi hoạt động mua bán, sáp nhập chấm dứt;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký về hoạt động mua bán, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả thủ tục thông báo/xin phép tại cơ quan quản lý cạnh tranh và/hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành