Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

MLF cam kết bảo vệ thông tin riêng tư của người truy cập vào trang web này. Xin vui lòng xem qua các chính sách sau đây để có thông tin chi tiết.

  • Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân của người truy cập vào trang web này. Thông thường, chúng tôi sẽ nói rõ mục đích của việc thu thập thông tin để người truy cập quyết định có cung cấp thông tin hay không.

  • Sử Dụng Thông Tin

Dữ liệu cá nhân thu thập từ trang web này sẽ được sử dụng cho các mục đích quy định trong các phần liên quan của trang web và cho các mục đích nào khác mà người truy cập đồng ý.

  • Chuyển Giao Thông Tin Ra Nước Ngoài Và Tiết Lộ Cho Bên Thứ Ba

Chúng tôi có thể, cho các mục đích nêu trên, chuyển giao thông tin của người truy cập ra nước ngoài cho bất kỳ văn phòng và chi nhánh nào của MLF. Tuy nhiên, khi xử lý dữ liệu của người truy cập, MLF cam kết đảm bảo thông tin riêng của người truy cập không được tiết lộ cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người truy cập.

  • Bảo Mật Và An Ninh

MLF cam kết những thông tin người truy cập cung cấp có thể được giữ kín. MLF sẽ duy trì tính bảo mật và bảo vệ thông tin của người truy cập phù hợp với quy định pháp luật.

  • Cập Nhật Và Xóa Thông Tin Thu Thập

MLF luôn mong muốn rằng thông tin của người truy cập được lưu giữ chính xác và cập nhật. Xin vui lòng giúp chúng tôi bằng cách thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi thông tin của bạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp các thông tin mà chúng tôi có về bạn, yêu cầu chúng tôi cập nhật, chỉnh sửa hoăc xóa bất kỳ thông tin nào về bạn bằng cách gửi e-mail cho chúng tôi qua địa chỉ: luatdaphuong@gmail.com

  • Thay Đổi Chính Sách

MLF có thể thay đổi chính sách này theo thời gian thông qua các hoạt động cập nhật và nâng cấp. Người truy cập nên kiểm tra trang này theo thời gian để đảm bảo bạn hài lòng với bất kỳ sự thay đổi nào. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ e-mail: luatdaphuong@gmail.com